اهداف و ماموریت مجمع :

الف) فراهم آوردن بستر هم گرایی، تعامل مؤثر و مشارکت هم افزای ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی در راستای توسعه کمی و کیفی و رونق اقتصادی در کشور؛
ب) ارائه نظرات مشورتی، تدوین و پیشنهاد مقررات و ضوابط حرفه ای در خصوص فعالیت های ناشران دیجیتال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی)
پ) انجام اقدامات و پیگیری لازم به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی از طریق مراجع اجرایی، قضایی و انتظامی ذی ربط و ارائه حمایت ها و خدمات لازم به منظور احقاق حقوق قانونی آنها؛
ت) اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش تخصصی و سایر اقدامات مورد لزوم به منظور ارتقای دانش، مهارت و فناوری درحوزه های مختلف مرتبط با فعالیت ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی؛
ث) فعالیت های اطلاع رسانی، تبلیغی و ترویجی درحوزه فعالیت ناشران از قبیل برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها، همایش ها، نشست ها و مسابقات؛
ج) ارتقای آگاهی، توسعه و هدایت فرهنگ عمومی در خصوص مسائل مربوط به فعالیت های نشردیجیتال؛
چ) پیگیری تامین امکانات مورد نیاز ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی در کشور و اشخاص تحت تکفل ایشان از قبیل مسکن، بهداشت و درمان و بیمه های درمانی و اجتماعی مناسب شأن و منزلت آنان؛
ح) عضویت و مشارکت در جلسات و فعالیت های مؤسسات، مجامع و مراجع منطقه ای، ملی و بین المللی در راستای موضوع مجمع با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی)؛
خ) تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی ذی ربط در راستای موضوع مجمع.

«مجمع ناشران دیجیتال اسلامی»، مشتمل از ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی است که بر اساس “ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت های آنها” (موضوع مصوبه جلسه 385 مورخ 1375/08/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین ماده واحده الحاقی به مصوبه مذکور که در جلسه شماره 520 سال 1382 به تصویب رسیده است) و اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز وزارتخانه مزبور (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی) تشکیل و در چارچوب اساسنامه حاضر فعالیت می نماید.

درباره مجمع:

«مجمع ناشران دیجیتال اسلامی»، مشتمل از ناشران دیجیتال فعال در حوزه نشر معارف اسلامی است که بر اساس “ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و نظارت بر فعالیت­های آنها” و اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی) در سال ۱۳۹۷ تشکیل و در چارچوب اساسنامه فعالیت می­نماید.

شبکه های اجتماعی :

پیوندها:

مرکز ملی فضای مجازی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری